Je zult maar in Friesland wonen en er breekt brand uit

Bij de landelijke indexering van opkomsttijden van de brandweer komt Friesland er bekaaid af. Volgens de wet moet de brandweer gemiddeld binnen 8 minuten ter plekke zijn. Friesland scoort erg mager met op sommige locaties een opkomsttijd van maar liefst een half uur.

Uit de cijfers blijkt dat stedelijke gebieden een betere score halen qua opkomsttijd dan landelijke gebieden. Dat heeft een aantal aantoonbare oorzaken: steden kennen professionele brandweerkorpsen waarbij de brandweerlieden paraat staan in de kazerne. De gemiddelde snelheid van uitrukken is in die gevallen circa 1,5 minuut, tegenover 3 tot 6 minuten op het platteland. Daar moeten vrijwilligers eerst van huis of werk komen voordat ze in de brandweerauto kunnen stappen. Een andere oorzaak is direct gelieerd aan veranderingen en bezuinigingen bij de brandweer.

Veiligheidsregio’s

Vroeger viel de brandweer onder de competentie van de gemeente. Sinds de jaren 80 echter wilde de overheid dat de brandweer grootschaliger kon opereren. Dit zou de efficiëntie verhogen en leiden tot meer kwaliteit. De caféramp in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede maakten volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pijnlijk duidelijk dat lokale brandweerkorpsen niet ingesteld zijn op calamiteiten van dergelijke proporties. De wet op de Veiligheidsregio’s bepaalde daarop in 2010 dat alle lokale brandweerkorpsen zich moesten aansluiten bij één van de 25 Veiligheidsregio’s. Het bestuur is in handen van de burgemeesters in de betreffende regio’s.

Brandweer, bezuiniging en bureaucratie

Sinds 1 januari 2014 zijn er geen lokale brandweerkorpsen meer. Elke gemeente valt onder één van de Veiligheidsregio’s. Tussen 2001 (Volendam) en 2009 verdubbelden de budgetten voor de veiligheidsregio’s vanwege een toename aan bureaucratische aangelegenheden ten gevolge van het instellen van diezelfde Veiligheidsregio’s. Wat blijkt echter: na 2009 zijn de budgetten gelijk gebleven, ondanks de stijging van lonen, prijzen en overheadkosten. Dat op zich vormt al een bezuiniging van ongeveer 5%.

Sindsdien wordt er fors gesneden in de budgetten van de brandweer. De komende jaren staat er een bezuiniging van 40 miljoen euro op het programma. Inmiddels zijn de bezuinigingen op een peil gekomen dat de brandveiligheid in gevaar komt. Vanaf 2010 gemeten tot aan 2018 heeft het gemiddelde brandweerkorps te maken met een terugval van meer dan 10% in haar budget.

De bezuinigingen hebben als motief dat men er bij de overheid van overtuigd is dat door het instellen van Veiligheidsregio’s de efficiëntie dermate is toegenomen en dat men als regionaal brandweerkorps makkelijk met minder geld uit kan. Daarnaast krijgen gemeenten sowieso minder geld van het Rijk waardoor er automatisch minder bijdrage aan de brandweer overblijft. Blijkbaar is de communicatie over en weer tussen het Rijk en de brandweer dermate ontregeld dat men in Den Haag maar niet inziet hoe nijpend de hele situatie geworden is.

De gevolgen

Het aantal brandweerlieden neemt sinds 2010 af, er wordt niet meer geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen door gemeenten waardoor er meer “bij de dag” geleefd wordt. Men durft niet meer te investeren in de toekomst van de brandweer omdat men niet zeker is van de budgetten welke ter beschikking worden gesteld. De Vereniging van Brandweervrijwilligers noemt de situatie die ontstaat onverantwoord. De keiharde feiten dienen zich inmiddels ook aan: hadden we in 2009 nog te maken met 57 doden op jaarbasis door brand, in 2013 waren dat er maar liefst 92! Het had omgekeerd moeten gaan. In onze tijden van steeds betere techniek en voorlichting is het ronduit dramatisch dat de klok zo terug gedraaid wordt.

Tijd winnen is nog nooit zo belangrijk geweest

“Brandveiligheid Meester!”. Het is de lijfspreuk van FireX. Meer dan ooit bent u gebaat bij een accuraat en correct functionerend brandveiligheidssysteem. De vertraging die de brandweer kan oplopen is het best te bestrijden met het winnen van kostbare minuten dankzij een vroegtijdige detectie , al dan niet in combinatie met een blusinstallatie. Tijd is hier letterlijk winst.

Monique Lamers
Geraadpleegde bronnen: NOS, Wikipedia

« Terug naar overzicht